Minitest – na ktorú profiláciu GBST sa najviac hodíš?

Vážený deviatak (alebo ôsmak). Práve si sa preklikal na stránku našej školy, čo nás veľmi teší. Keďže si sa dostal až sem, s najväčšou pravdepodobnosťou plánuješ od budúceho, prípadne až toho ďalšieho školského roka rozšíriť rady gymnazistov – prvákov 4-ročného štúdia. Je možné, že si už pevne presvedčený o tom, ktorú z troch ponúkaných profilácií (prírodovedná, matematicko-informatická, humanitná) si zvolíš, no taktiež je možné, že ešte nie si stopercentne rozhodnutý a váhaš. Ak spadáš do druhej kategórie žiakov (nerozhodní), určite ťa osloví malá pomôcka vo forme nami vytvorenej aplikácie (testu). Stačí, keď sa preklikáš deviatimi jednoduchými položkami – vždy si vyber a zvoľ jednu z ponúknutých možností, až následne sa prepracuješ k ďalšej otázke, potom k ďalšej atď.

Vyber a zvoľ jednu z ponúknutých možností

1. Na ZŠ som najviac obľuboval predmety:

2. Vo všeobecnosti rád:

3. V rámci školského vyučovania najradšej:

4. V rámci výsledkov v mojej školskej práci je pre mňa dôležité:

5. Najradšej sa zaujímam o:

6. Vo všeobecnosti preferujem:

7. Veľmi ma zaujíma:

8. Z hľadiska môjho budúceho vysokoškolského štúdia som:

9. Z hľadiska môjho budúceho povolania si viem seba samého predstaviť ako:

Výsledok: Matematicko-informatické zameranie

najviac sa zaujímaš o matematicko-informatické zameranie na našej škole. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominuje logicko-matematický alebo priestorovo-vizuálny typ inteligencie. Máš výborné logické myslenie, dokážeš porozumieť súvislostiam a vzťahom, problémy analyzuješ. Máš rád rôzne matematické operácie, rozumieš vzťahom medzi číslami a vzorcami, rozlišuješ medzi príčinami a dôsledkami. Taktiež je pravdepodobné, že si dokážeš dobre v mysli predstaviť rôzne geometrické tvary a narábať s nimi (máš dobrú vizuálnu predstavivosť). Zaujímaš sa o svet informačno-komunikačných technológií, rád pracuješ s počítačovými programami a aplikáciami, prípadne sám skúšaš programovať----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!

Výsledok: Humanitno-jazykové zameranie

najviac sa zaujímaš o humanitné alebo humanitno-jazykové zameranie na našej škole. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominuje medziľudský, intrapersonálny, umelecký alebo jazykový typ inteligencie. Dokážeš výborne narábať s jazykom (písanou či hovorenou komunikáciou), rád sa učíš vedomosti skôr naspamäť než na základe princípov logiky a dedukcie. Ľahko si osvojuješ cudzie jazyky. Si rád v kontakte s inými ľuďmi, pomáhaš im, usmerňuješ ich, zakladáš si na dobrých medziľudských vzťahoch. Si empatický a objektívny. Zaujímaš sa o oblasť umenia, či už aktívne alebo pasívne, prípadne športuješ.----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!

Výsledok: Prírodovedné zameranie

najviac sa zaujímaš o prírodovedné zameranie na našej škole. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominujú logické uvažovanie, dedukcia a analýza, ale si schopný dobre a rýchlo sa učiť nové poznatky aj naspamäť. Rád odhaľuješ zákonitosti fungovania prírody, prírodovedných zákonov, zaujíma ťa oblasť vedy a výskumu. Nebrániš sa však ani kontaktu a komunikácii s inými ľuďmi, a hoci si viac introvert než extrovert, v užšom kruhu blízkych ľudí sa dokážeš pred ostatnými otvoriť a dobre zabaviť.----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!

Výsledok: Kombinácia Matematicko-informatické zameranie - Humanitno-jazykové zameranie

je možné, že ešte nie si stopercentne rozhodnutý, ktorú z ponúkaných profilácií gymnázia či si zvolíš – tvoje voľby odpovedí poukazujú na možnosť približne rovnakého zaradenia do tried matematicko-informatického zamerania alebo humanitného (resp. humanitno-jazykového) zamerania. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominuje logicko-matematický alebo priestorovo- vizuálny typ inteligencie. Máš výborné logické myslenie, dokážeš porozumieť súvislostiam a vzťahom, problémy analyzuješ. Máš rád rôzne matematické operácie, rozumieš vzťahom medzi číslami a vzorcami, rozlišuješ medzi príčinami a dôsledkami. Taktiež je pravdepodobné, že si dokážeš dobre v mysli predstaviť rôzne geometrické tvary a narábať s nimi (máš dobrú vizuálnu predstavivosť). Zaujímaš sa o svet informačno-komunikačných technológií, rád pracuješ s počítačovými programami a aplikáciami, prípadne sám skúšaš programovať. Taktiež je rovnako viac než pravdepodobné, že u teba dominuje medziľudský, intrapersonálny, umelecký alebo jazykový typ inteligencie. Dokážeš výborne narábať s jazykom (písanou či hovorenou komunikáciou), rád sa učíš vedomosti skôr naspamäť než na základe princípov logiky a dedukcie. Ľahko si osvojuješ cudzie jazyky. Si rád v kontakte s inými ľuďmi, pomáhaš im, usmerňuješ ich, zakladáš si na dobrých medziľudských vzťahoch. Si empatický a objektívny. Zaujímaš sa o oblasť umenia, či už aktívne alebo pasívne, prípadne športuješ.----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!

Výsledok: Kombinácia Matematicko-informatické zameranie - Prírodovedné zameranie

je možné, že ešte nie si stopercentne rozhodnutý, ktorú z ponúkaných profilácií gymnázia či si zvolíš – tvoje voľby odpovedí poukazujú na možnosť približne rovnakého zaradenia do tried matematicko-informatického zamerania alebo prírodovedného zamerania. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominuje logicko-matematický alebo priestorovo-vizuálny typ inteligencie. Máš výborné logické myslenie, dokážeš porozumieť súvislostiam a vzťahom, problémy analyzuješ. Máš rád rôzne matematické operácie, rozumieš vzťahom medzi číslami a vzorcami, rozlišuješ medzi príčinami a dôsledkami. Taktiež je pravdepodobné, že si dokážeš dobre v mysli predstaviť rôzne geometrické tvary a narábať s nimi (máš dobrú vizuálnu predstavivosť). Zaujímaš sa o svet informačno-komunikačných technológií, rád pracuješ s počítačovými programami a aplikáciami, prípadne sám skúšaš programovať. Taktiež je rovnako viac než pravdepodobné, že u teba dominujú logické uvažovanie, dedukcia a analýza, ale si schopný dobre a rýchlo sa učiť nové poznatky aj naspamäť. Rád odhaľuješ zákonitosti fungovania prírody, prírodovedných zákonov, zaujíma ťa oblasť vedy a výskumu. Nebrániš sa však ani kontaktu a komunikácii s inými ľuďmi, a hoci si viac introvert než extrovert, v užšom kruhu blízkych ľudí sa dokážeš pred ostatnými otvoriť a dobre zabaviť.----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!

Výsledok: Kombinácia Humanitno-jazykové zameranie - Prírodovedné zameranie

je možné, že ešte nie si stopercentne rozhodnutý, ktorú z ponúkaných profilácií gymnázia či si zvolíš – tvoje voľby odpovedí poukazujú na možnosť približne rovnakého zaradenia do tried matematicko-informatického zamerania alebo prírodovedného zamerania. Je viac než pravdepodobné, že u teba dominuje medziľudský, intrapersonálny, umelecký alebo jazykový typ inteligencie. Dokážeš výborne narábať s jazykom (písanou či hovorenou komunikáciou), rád sa učíš vedomosti skôr naspamäť než na základe princípov logiky a dedukcie. Ľahko si osvojuješ cudzie jazyky. Si rád v kontakte s inými ľuďmi, pomáhaš im, usmerňuješ ich, zakladáš si na dobrých medziľudských vzťahoch. Si empatický a objektívny. Zaujímaš sa o oblasť umenia, či už aktívne alebo pasívne, prípadne športuješ.. Taktiež je rovnako viac než pravdepodobné, že u teba dominujú logické uvažovanie, dedukcia a analýza, ale si schopný dobre a rýchlo sa učiť nové poznatky aj naspamäť. Rád odhaľuješ zákonitosti fungovania prírody, prírodovedných zákonov, zaujíma ťa oblasť vedy a výskumu. Nebrániš sa však ani kontaktu a komunikácii s inými ľuďmi, a hoci si viac introvert než extrovert, v užšom kruhu blízkych ľudí sa dokážeš pred ostatnými otvoriť a dobre zabaviť.----------

Ďakujeme, že si nám venoval svoj čas, vážime si to! Zároveň dúfame, že sme Ti v rozhodovaní pomohli aspoň malou mierou. V prípade akýchkoľvek otázok môžeš kedykoľvek kontaktovať nášho školského psychológa Mgr. Róberta Rácza prostredníctvom e-mailu na psycholog.gbstlc@gmail.com alebo si s ním dohodnúť osobné stretnutie v priestoroch nášho gymnázia. Určite Ti v otázke kariérového rozhodovania, poradenstva či profesijnej orientácie rád pomôže. Nezabúdaj však, že profesijnú orientáciu na odbornej úrovni zabezpečuje a realizuje príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), často v úzkej súčinnosti s výchovným / kariérovým poradcom Tvojej školy!